Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Na prawidłowe oszacowanie wysokości odszkodowania wpływa wiele czynników. Liczy się przede wszystkim poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego. W grę wchodzi ponadto przygotowanie materiałów dowodowych, dokładana analiza raportów wykonanych przez rzeczoznawców oraz raportów medycznych lekarzy specjalistów dotyczących obrażeń fizycznych i psychicznych. Na koniec pod uwagę należy wziąć kalkulację powstałych strat finansowych przeszłych oraz przyszłych, które w przyszłości mogły powstać. Taka kalkulacja ma na celu odpowiednie zabezpieczenie roszczeń osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie stanowi kwotę pieniężną, która wypłacana jest poszkodowanemu przez ubezpieczyciela. W prawie cywilnym znajdujemy informację o trzech składnikach, które wpływają na definicję odszkodowania i wysokość ostatecznej kwoty:

  • Zadośćuczynienie – stanowi ono sumę pieniędzy wypłacanych za poniesione obrażenia. Ma ona stanowić rekompensatę bólu fizycznego i psychicznego osoby poszkodowanej. Do ustalenia wysokości zadośćuczynienia niezbędne jest określenie zakresu doznanych obrażeń, ich stopnia oraz intensywności. Ostatecznie wysokość odszkodowania ustalana jest zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu .
  • Odszkodowanie za straty w przeszłości – są to rzeczywiste konsekwencje finansowe wypadku, które powstają bezpośrednio w związku z zaistniałą szkodą. Wedle katalogu wyróżnia się między innymi odszkodowania za zniszczony pojazd, utracone dochody, koszty pogrzebu oraz koszty związane z leczeniem, a także ekwiwalent za pomoc i opiekę osób bliskich. Wysokość tej części wynosi od kilku tysięcy, nawet do kilku milionów funtów.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – zalicza się tutaj utracone korzyści lub pożytki czasie przyszłym. Wedle katalogu odszkodowań wyróżnia się w tej grupie między innymi rentę za utracone dochody, zwiększone potrzeby życiowe, koszty leczenia i rehabilitacji biorąc pod uwagę sektor prywatny krajowy i zagraniczny. Do oszacowania rent stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne. Dzięki nim można oszacować straty, jakie nastąpiłyby do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i tego poza nim. Renta wypłacana jest raz miesięczne. Otrzymują ją jedynie osoby do 18 roku życia i to jedynie w ściśle określonych przypadkach. Zalicza się tu między innymi ciężkie obrażenia, które nie pozwalają na oszacowanie strat w przyszłości. Trzecia część to wysokość w kwocie od kilku do kilkunastu milionów funtów. Obowiązujące na daną chwilę przepisy prawne mogą ograniczać górną granicę.

Trudno mówić o przykładowych kwotach zadośćuczynienia, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Należy pod uwagę wziąć czynniki, takie jak stopień doznanych obrażeń, a także to, jak one wpłynęły na życie każdego z Państwa.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Do określenia wysokości renty stosuje się metody kalkulacji, które uwzględniają czynniki takie jak, między innymi doznane obrażenia, ich stopień oraz wpływ na życie osoby poszkodowanej i jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Należności finansowe przysługują każdej osobie poszkodowanej, która pomimo doznanych obrażeń nie musi borykać się z jakąkolwiek niepełnosprawnością wynikającą z prawa o niepełnosprawności, ale może wykazywać poważne problemy ze swobodnym wykonywaniem pracy w przyszłości. Ów renta wypłacana jest w formie kapitalizacji. Kwoty jakie obejmuje określa się na podstawie kwot, jakie osoba poszkodowana byłaby w stanie zarobić w czasie przyszłym, w okresie od trzech miesięcy do trzech lat. Zanim zostanie ustalona ostateczna wysokość renty, dokonuje się badań zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta przyznawana jest poszkodowanym, którzy doznali ciężkich obrażeń, z czego wynikła niepełnosprawność w jakimkolwiek stopniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o niepełnosprawności, a co za tym idzie, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i podejmowaniem pracy. Jest to prawo do renty za straty, które poszkodowana osoba będzie ponosić w przyszłości aż do końca życia. Uwzględniono kwestię wypadków śmiertelnych, kiedy to życie traci osoba ubezpieczona. W takim wypadku na rentę może liczyć jej rodzina, jeśli wymaga tego trudna sytuacja życiowa. Kalkulacji dokonuje się wedle specyficznych wzorów matematycznych, które znajdują się w dostarczanych przez Urząd Statystyczny, tabelach.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody, biorąc pod uwagę zachowanie zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie oraz inne umiejętności
  • utracone prawo do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowania
  • dodatek za pomoc w pracach domowych osób bliskich, wykonywanych w przyszłości
  • koszty leczenia, rehabilitacji oraz zabiegów w sektorze prywatnym
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym adaptacja mieszkania oraz środków transportu dla osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe